SAP w rękach menedżerów Żywca pomaga zoptymalizować zarządzanie środkami pieniężnymi w bardzo szerokim zakresie – włączając w to obsługę zaawansowanych instrumentów finansowych.

Zazwyczaj we wdrożeniach systemu SAP priorytetowo traktowane są zagadnienia kontrolingowe (uzyskanie wysokiej jakości informacji zarządczej) i optymalizacja łańcucha dostaw (zapewnienie wyższej efektywności operacyjnej). Tymczasem SAP dostarcza całej gamy narzędzi, wspierających pracę finansistów – w takich obszarach jak zapewnienie płynności, zarządzanie portfelem czy transakcje zabezpieczające.

O tym, że warto wykorzystać te narzędzia w szerokim zakresie, przekonali się menedżerowie z Grupy Żywiec. W ramach wspieranego przez BCC (aktualnie All for One Poland) wdrożenia SAP zostały uruchomione nie tylko najczęściej wykorzystywane w Polsce funkcjonalności TR (Treasury), takie jak płynność finansowa, status finansowy czy elektronika bankowa.

Obecnie finansiści z Siedziby Grupy Żywiec w Żywcu oraz z Biura Zarządu w Warszawie używają SAP do obsługi instrumentów finansowych takich jak kredyty bankowe, emisja obligacji, pożyczki wewnątrzgrupowe, SPOT, forward, collar czy SWAP.

Płynność w krótkim terminie

Dzięki tak szerokiemu zakresowi wdrożenia SAP w obszarze TR, Grupa Żywiec może na bieżąco kontrolować płynność nie tylko w zakresie zamówień czy rozrachunków, ale posiada kompletną informację, obejmującą również spodziewane przepływy dotyczące wymienionych instrumentów.

Paweł Tomala, Business Process Owner i jeden z kluczowych użytkowników finansowych systemu SAP w browarze w Żywcu, ocenia: „Informacje, które w ten sposób uzyskujemy wspomagają przede wszystkim bieżącą działalność. Mamy podgląd on-line w spodziewane wpływy od odbiorców pogrupowane w odpowiednie grupy ryzyka, nasze zobowiązania podzielone według priorytetów płatności oraz informacje o stanie środków na rachunkach bankowych i ich krótkoterminową prognozę. Dane o środkach pieniężnych są wzbogacone planowanymi przepływami, związanymi z zawartymi i zawieranymi instrumentami finansowymi. Mając takie dane na kilka, kilkanaście dni do przodu, możemy przewidzieć zagrożenie utraty płynności, zapobiec jej, lub też – otrzymać sygnał o konieczności efektywnego zagospodarowania spodziewanych nadwyżek.”

Jak w innych obszarach SAP, duże możliwości raportowe i przyjazny interfejs użytkownika pozwalają na szybki i łatwy dostęp do potrzebnych danych.

„W przypadku rutynowych, bieżących analiz ma to duże znaczenie. Mam z nimi nie tylko mniej pracy, ale także zagwarantowaną bieżącą aktualizację oraz przejrzysty, zaprojektowany z moim udziałem układ poszczególnych kategorii (poziomy i grupy planowania). Dzięki temu mogę się skupić na poważniejszych zadaniach, analizując dane wykorzystywane później w decyzjach zarówno operacyjnych jak i strategicznych” – mówi Paweł Tomala.

Niedoceniany e-banking

Obszarem często niedocenianym przy wdrożeniach ERP, a w którym można wiele osiągnąć, jest bankowość elektroniczna. Przykładowo, szybkie pozyskanie informacji o otrzymanych wpływach oraz ich rozliczenie z należnościami daje gwarancję, że nie przeliczymy się, planując środki na kolejne dni.

Kilkudniowe zaległości w księgowaniu wyciągów mogą być katastrofalne w skutkach, jeśli faktycznie zapłacone pozycje należności nadal będą zwiększały spodziewane wpływy. Równie istotne jest „odcięcie” przeterminowanych należności, których prawdopodobieństwo wpływu maleje z każdym dniem, a ich narastająca suma stwarza iluzję świetnej sytuacji finansowej.

Dlatego w Żywcu zdecydowano się na rozszerzenia, które umożliwiają elastyczne zarządzanie pozycjami przeterminowanymi. Dzięki temu osoby planujące płynność uzyskały pewność, że dane, które otrzymują z systemu, są w pełni wiarygodne.

Dane do strategicznych decyzji finansowych

Do podejmowania decyzji strategicznych bardzo przydatne są prognozy długoterminowe. Jednak ze względu na sezonowość sprzedaży trudno przewidywać i równomiernie rozkładać spodziewane przychody i wydatki. Oczywiście podstawą planowania jest plan sprzedaży i zawarte „pod niego” odpowiednie kontrakty długoterminowe.

Takie kontrakty, wprowadzane do SAP, stanowią istotną informację o spodziewanych wydatkach w ujęciu długoterminowym i pozwalają przewidzieć skalę przyszłych zobowiązań. Niestety w Żywcu, w przeciwieństwie np. do firm produkujących na zlecenie, nie można przewidzieć spodziewanych przepływów z tak dużym prawdopodobieństwem, jak by się tego chciało. Dane te jednak są przydatne do zawierania transakcji zabezpieczających przed niekorzystnymi zmianami kursów walut.

Kolejnym ważnym elementem zarządzania finansami jest zarządzanie długiem oraz pożyczkami. W przypadku Żywca są to głównie otrzymane kredyty bankowe, udzielone i otrzymane pożyczki wewnątrzgrupowe oraz wyemitowane obligacje własne.

Analiza przepływów związanych z nimi jest bardzo przydatna przy podejmowaniu decyzji o przygotowywaniu dalszych emisji, uruchamiania środków w ramach umów kredytowych czy też przy zawieraniu kolejnych umów kredytowych. Następnie dane te są wykorzystywane do opracowywania strategii zabezpieczeń – zarówno w zakresie kursów walutowych jak i stóp procentowych (transakcje COLLAR).

Można powiedzieć, że pomimo, iż profil działalności Grupy Żywiec nie sprzyja planowaniu długookresowemu z systemu SAP, udało się maksymalnie wykorzystać system do dostarczania danych przydatnych w takim planowaniu.

Automatyzacja w księgowości

Korzyści wynikające z wdrożenia Tresury w Żywcu dotyczą także obszaru księgowego. Zautomatyzowany został zarówno proces rejestracji transakcji, jak i uciążliwych procedur zamknięcia miesiąca (czy też zamknięcia roku). Operacje takie jak naliczanie związane z rozliczeniami międzyokresowymi czy wyceną walutową, są teraz w pełni zautomatyzowane.

Również podział transakcji (takich tak kredyty) na krótkoterminowe, długoterminowe w okresie spłaty poniżej 1 roku i długoterminowe, odbywa się w pełni automatycznie.

Narzędzia kontrolne

Wdrożenie SAP w obszarze TR dało też menedżerom Żywca możliwość łatwego weryfikowania danych bankowych. Dotyczy to przede wszystkim prawidłowości naliczania odsetek bankowych oraz różnego rodzaju prowizji. System SAP sam kalkuluje wartość spodziewanych odsetek, jak i prowizji (np. prowizja za gotowość), których naliczanie ręczne było bardzo pracochłonne i prowadzić mogło do pomyłek.

Po realizacji przez bank poszczególnych transakcji są one porównywane z odpowiednimi przepływami, wynikającymi z naliczeń dokonywanych przez bank. Pozwala to łatwo wyłapywać „przypadkowe” błędy po stronie banków, dotyczące np. nieprawidłowego naliczania odsetek za dni wolne, co przy kwotach, jakie mają miejsce w przypadku Grupy Żywiec, stanowi całkiem pokaźne sumy.

Grupa Żywiec jest liderem branży piwowarskiej – posiada ponad 30% udziału w polskim rynku piwa. W skład Grupy, której filarem są Browary Żywiec, wchodzą również Elbrewery Co. Ltd., Browary Warka i Zakłady Piwowarskie w Leżajsku. W browarach należących do Grupy produkowanych jest kilkanaście marek piwa. Do najpopularniejszych z nich należą: Żywiec, Warka Jasne Pełne, Leżajsk Pełne, Warka Strong oraz Tatra.