Wsparcie roll-outu SAP | All for One Poland
PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa All for One zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Wcześniej SNP Poland, a do 2017 - BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Berker Polska: Wsparcie roll-outu SAP

Roll-out SAP z głową nie tylko dla gigantów

Udostępnij
Drukuj:
Wiele niewielkich oddziałów firm międzynarodowych przeprowadza wdrożenie korporacyjnego systemu SAP. Wbrew pozorom, nie trzeba ponosić wielkich nakładów finansowych i organizacyjnych, by z takiego projektu była zadowolona i lokalna spółka, i centrala.

Z systemu SAP korzysta centrala grupy  – niemiecka firma Berker GmbH Co KG. Berker posiada własne centrum kompetencyjne SAP, stworzone podczas wdrożenia w centrali firmy, które wspiera wszystkie prace związane z wdrożeniami i rozwojem SAP w grupie Berker. Specjaliści z centrum kompetencyjnego są odpowiedzialni za administrację jednym centralnym systemem dla całej grupy. Taki model z punktu widzenia grupy to łatwiejsza i tańsza administracja, a także niskie koszty utrzymania i rozwoju platformy sprzętowej pod system SAP.

Podjęta na początku 2005 roku decyzja o wdrożeniu systemu SAP w Polsce była konsekwencją tendencji do ujednolicenia infrastruktury IT w całej grupie.

Szanse i wątpliwości

Użytkowanie tego samego rozwiązania ERP formalizuje i ujednolica przebieg wspieranych przez system procesów – muszą one przebiegać podobnie we wszystkich spółkach grupy. Pozwala to przenosić dobre praktyki biznesowe do kolejnych oddziałów. Ujednoliceniu podlegają też standardy raportowania wyników każdej ze spółek.

Rzeczywiste ujednolicenie procesów i standardów ułatwia sama architektura korporacyjnego rozwiązania SAP – wszystkie spółki działają na jednym tzw. mandancie systemu SAP.

Fabryka w Kórniku jest jedynym zakładem produkcyjnym Berkera poza Niemcami. Stąd projekt w Polsce można traktować jako pilotaż – okazję do zebrania doświadczeń do wykorzystania w ewentualnych przyszłych projektach tego typu w grupie Berker.

Polski oddział Berkera postrzegał plany wdrożenia SAP między innymi jako okazję do skorzystania z doświadczeń centrali, w tym szczególnie jako możliwość wdrożenia bardziej efektywnych procesów biznesowych w zakresie logistyki (np: wykorzystanie skanerów do etykietowania w magazynie, rejestracja czasu pracy na zleceniach produkcyjnych).

Jak przy wielu podobnych przedsięwzięciach wdrożeniowych SAP typu roll-out, tak i w przypadku Berkera pojawiły się wątpliwości co sposobu realizacji projektu. Początkowo zakładano realizację całości prac przez centrum kompetencyjne SAP, bez wsparcia przez zewnętrzną firmę konsultingową, które wiązałoby się z dodatkowymi kosztami.

Kierownictwo Berker Polska nalegało, by z takiego wsparcia skorzystać, pomne własnych doświadczeń z wcześniejszych projektów informatycznych, oraz doświadczeń wielu polskich firm, które w wyniku korporacyjnego roll-outu SAP użytkują system niedostosowany do swoich potrzeb.

Wybór rozwiązania

W II kwartale 2005 roku Berker prowadził rozmowy z trzema potencjalnymi partnerami wdrożeniowymi, którzy przedstawiali swoje doświadczenia ze wsparcia podobnych projektów SAP typu roll-out oraz proponowany model wsparcia projektu w Berker Polska.

„SNP przekonało nas, że przy roll-oucie SAP do Polski warto przewidzieć istotne wsparcie ze strony polskiej firmy wdrożeniowej. W trakcie rozmów wypracowaliśmy pełen obraz tego, jak należy przeprowadzić wdrożenie w Berker Polska, wraz z jasnym podziałem ról i odpowiedzialności stron projektu” – wspomina Hansjoerg Buerger z Berker GmbH, członek Komitetu Sterującego projektu.

Argumentami za wsparciem lokalnym były m.in. brak znajomości polskiego prawa u konsultantów korporacyjnych Berkera, oraz bariera językowa. Pracownicy centrali nie znają języka polskiego, a nie wszyscy biorący udział w pracach wdrożeniowych pracownicy Berker Polska posługują się sprawnie językiem niemieckim.

Joanna Przybylak, Członek Zarządu Berker Polska, mówi: „Przy wyborze partnera wdrożeniowego kierowaliśmy się doświadczeniem w podobnych przedsięwzięciach, w tym w firmach z niemieckim kapitałem. SNP ma duże kompetencje we wsparciu wdrożeń korporacyjnych SAP, co potwierdzają opinie zadowolonych klientów, współpracujących z SNP przy roll-outach SAP.”

Oprócz doświadczenia z podobnych projektów SAP, argumentem za wyborem SNP była też lokalizacja. Istotna też była gwarantowana przez SNP perspektywiczność współpracy. Posiadając odpowiedni potencjał i szeroką ofertę, w razie potrzeby SNP może znacznie zwiększyć zakres świadczonych usług.

Jasny podział ról

W czerwcu 2005 r. rozpoczęły się prace wdrożeniowe, koordynowane przez 2 kierowników projektów – ze strony Berker Polska (rolę tę pełniła Joanna Przybylak) oraz z SNP. Zgodnie z koncepcją korporacyjną, zakres roll-outowanej funkcjonalności SAP był szeroki, od finansów i kontrolingu, po rozbudowaną sferę logistyczną wraz z modułami planowania produkcji (PP) i gospodarki magazynowej (WM).

Podział ról w projekcie został jasno określony. Obszary, które mógł wesprzeć zespół wdrażający system w centrali, były w zakresie kompetencji Berker GmbH. Tam, gdzie specyfika rozwiązania lokalnego jest zależna od przepisów prawnych lub wymagany był kontakt w języku polskim, obszar leżał w gestii BCC.

Zakres prac SNP objął obszary:

 • rachunkowości finansowej (FI)
 • środków trwałych (FI-AA)

a także przystosowanie funkcjonalności SAP w zakresie:

 • gospodarki materiałowej i zaopatrzenia (MM)
 • sprzedaży i dystrybucji (SD).

Przez cały projekt zespół wdrożeniowy pracowników Berker Polska i konsultantów SNP był w bliskim i kontakcie z centrum kompetencyjnym SAP Berker GmbH. Przy założeniu, że dane procesy w Polsce i w Niemczech przebiegają tak samo i w danym zakresie nie notuje się żadnej lokalnej specyfiki, możliwe było wykorzystanie wiedzy i doświadczenia niemieckich partnerów i konsultantów wspierających wcześniejsze wdrożenie w centrali firmy.

Zdobyć i wykorzystać wiedzę

W oparciu o doświadczenia z wdrożeń w grupie Berker w innych krajach, mocno postawiono na transfer wiedzy. Trzecia część budżetu wdrożeniowego, przeznaczona na wsparcie lokalne, została zarezerwowana na szkolenia i warsztaty z systemu SAP. Z każdego obszaru objętego wdrożeniem szkolone były co najmniej dwie osoby, co w przypadku nieobecności zapewnia bezpieczny poziom zastępowalności pracowników jako kluczowych użytkowników modułu.

Szkolenia były realizowane przez konsultantów SNP również w tych obszarach, w których samo wdrożenie było prowadzone przez konsultantów korporacyjnych.

Joanna Przybylak komentuje: „Prawdziwe okazało się założenie, że efektywniej jest, gdy konsultant SNP najpierw poznaje korporacyjny wzorzec SAP, a następnie odpowiednio przetworzoną wiedzę przekazuje pracownikowi, niż gdyby pracownik nieznający SAP korzystał z wiedzy konsultanta korporacyjnego za pośrednictwem tłumacza.”

Kierownictwo projektu zadbało o to, by pracownicy mieli wydzielony czas na uczenie się nowego narzędzia, i żeby prace wdrożeniowe nie kolidowały z codziennymi obowiązkami.Tak silny akcent na zdobywanie wiedzy o systemie przekłada się na jakość pracy z nowym rozwiązaniem, a zatem i efektywność pracowników oraz firmy.

Niektóre funkcjonalności SAP są w Polsce wykorzystywane szerzej niż w Niemczech

 

W metodyce projektowej przewidziano miejsce na wsparcie pracowników Berker Polska przez konsultantów SNP podczas startu produktywnego, który zgodnie z planem odbył się w styczniu 2006 r.

Wsparcie to było realizowane przez organizację serwisową SNP (Dział Usług Outsourcingowych). Rozwiązanie takie było dobre, bo przez cały czas pracownicy mieli zapewnioną zdalną kompetentną pomoc, bez konieczności fizycznej obecności konsultantów w zakładzie Berkera.

Można powiedzieć, że w Berker Polska system SAP jest bardzo dobrze „konsumowany”. Niektóre funkcjonalności SAP są w Polsce wykorzystywane szerzej niż w Niemczech, np. w zakresie ewidencji czasu pracy przeznaczonego do wykonania pojedynczych zleceń produkcyjnych.” – mówi Joanna Przybylak.

Co nagle to po diable

Można zadać pytanie, dlaczego roll-out SAP do stosunkowo niewielkiego podmiotu trwał tak długo (od czerwca do stycznia – 7 miesięcy), gdy czas wielu korporacyjnych roll-outów SAP w większych firmach nie przekracza 3-4 miesięcy. Zaryzykujmy twierdzenie, że szybko nie zawsze znaczy dobrze, a czas zainwestowany w prace wdrożeniowe zwraca się w jakości otrzymanego rozwiązania – w tym w wysokich umiejętnościach osób wykorzystujących system SAP do wsparcia swojej pracy.

Ludziom trzeba przecież dać czas na nauczenie się nowego narzędzia i sposobu pracy. Metodyka projektowa wymaga zaś systematycznego podejścia do prowadzenia prac, niezależnie od wielkości projektu (podział na fazy, weryfikacja wyników prac zanim rozpocznie się kolejne zadanie, procesy decyzyjne np. związane z koniecznością zmian organizacyjnych).

Ponadto, w przypadku Berkera na dłuższy czas trwania projektu miał wpływ szeroki zakres modułowy projektu, a z czynników niezależnych – letni okres urlopowy.

Koniec wieńczy dzieło

Zgodnie z założeniami, najważniejszym efektem opisanego projektu jest włączenie Berker Polska do jednolitego wzorca biznesowo-informatycznego, obowiązującego w holdingu. Sposób działania Berker Polska, procesy biznesowe i model ich wsparcia przez system informatyczny są jednolite i tożsame ze standardami obowiązującymi w centrali i spółkach Berkera w innych krajach.

Informacje dotyczące polskiej firmy Berkera, podobnie jak wszystkich spółek włączonych do systemu SAP, są dostępne w jednym narzędziu informatycznym, na bieżąco, w jednolitej formie, bez dodatkowych czynności przygotowawczych po stronie polskiej lub niemieckiej.

Wdrożenie SAP przyniosło ze sobą usprawnienia w pracy. Przystosowując się do korporacyjnych standardów, pracownicy Berker Polska zaczęli wykorzystywać system SAP tam, gdzie wcześniej korzystali np. z arkuszy MS Excel. Dzięki temu wzrosła efektywność ich pracy. Wypracowane rozwiązanie jest w pełni zgodne z polskimi przepisami prawnymi. Nie generuje jednak dodatkowych kosztów utrzymania (jeden system korporacyjny, wspólna platforma sprzętowa i wspólna administracja SAP dla wszystkich spółek grupy Berker).

Berker Polska sp. z o.o., spółka córka Berker International GmbH jest producentem tradycyjnego osprzętu elektrycznego. W swojej ofercie posiada również system sterowania oświetleniem BLC, system sterowania roletami Rollotec oraz komponenty inteligentnego systemu zarządzania budynkiem – systemu EIB. Polski zakład Berkera działa od 1997 roku w Kórniku pod Poznaniem, gdzie znajduje się centrum administracyjne, magazyn oraz linie produkcyjne. Berker Polska zatrudnia ponad 80 osób.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  All for One Poland sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00