Organizacje, które dbają o doświadczenia pracowników, osiągają lepsze wyniki biznesowe i przewyższają konkurencję. Badania Instytutu Gallupa wskazują aż o 17% wyższą wydajność, trzy razy wyższe przychody na pracownika o i 40% niższą rotację tam, gdzie pracownicy wysoko oceniają swoje employee experience. Te liczby imponują. Jest tylko jeden problem – różnica w percepcji organizacji przez pracowników i postrzeganiu firmy przez samą siebie jest ogromna.

Pytanie, jak urealnić nieco samozadowolenie organizacji oraz polepszyć jakość doświadczeń pracownika. Jak zmniejszyć rozziew w opiniach i uzyskać rzetelne dane o doświadczeniu pracownika z organizacją na wszystkich etapach – od rekrutacji, przez całą ścieżkę kariery, aż po zakończenie współpracy.

Z pojęciem zadowolenia zawodowego wiążą się momenty, które mają znaczenie, np. poszukiwanie pracy, rekrutacja, pierwsze dni, poznanie nowego zespołu, awanse. Dojrzałe organizacje od dawna monitorują te kluczowe punkty za pośrednictwem ankiet, okresowych rozmów z pracownikami itp. Jednak nawet tam, gdzie istnieje świadomość znaczenia employee experience, tego typu działania nie wykraczają wiele poza doraźne akcje służące usprawnieniu poszczególnych elementów ścieżki zatrudnienia (np. w procesie rekrutacji czy onboardingu).

Organizacje gromadzą dwa rodzaje danych o pracownikach:

  • Dane operacyjne (operational data, O-data), mówiące o tym, co się dzieje w firmie (np. czas od zatrudnienia do osiągnięcia pełnej wydajności, wskaźnik akceptacji propozycji pracy, liczba odejść, procent awansowanych, liczba szkoleń, procent ukończonych szkoleń, obrót handlowy, oceny wydajności) – te dane są zgromadzone w narzędziach informatycznych obsługujących obszar HR (np. SAP SuccessFactors) i finansów;
  • Dane związane z doświadczeniem (experience data, X-data): zaangażowanie, opinie kandydata, zadowolenie, doświadczenia szkoleniowe, dobre samopoczucie, skuteczność menedżera – te dane, choć bardziej ulotne, także są w posiadaniu organizacji (ankiety, oceny okresowe).

Połączenie obu rodzajów danych z możliwościami platformy do zarządzania employee experience pozwoli dostrzec trendy, przekonania pracowników i emocje, które towarzyszą im na różnych etapach zatrudnienia. Da możliwość zrozumienia ich związku z kluczowymi decyzjami i wydajnością zatrudnionych.

Zorientowani na klienta

W 2019 r. firma SAP przejęła amerykańską firmę Qualtrics, rozwijającą oprogramowanie do zarządzania doświadczeniem klientów.

Qualtrics to platforma Customer Experience Management, która koncentruje się na gromadzeniu, organizowaniu i interpretacji ważnych danych dotyczących klientów i pracowników. Stosując narzędzia z rodziny Qualtrics, firmy mogą lepiej zrozumieć, co motywuje ich klientów do podjęcia działań, na jakich przesłankach opierają swoje decyzje i jak wpływać na ich doświadczenia.

Celem narzędzi Qualtrics jest pomoc przedsiębiorstwu w rozwijaniu kultury firmy zorientowanej na klienta (także klienta wewnętrznego, czyli pracownika), koncentrując się na utrzymaniu lojalności i ogólnej satysfakcji.

Qualtrics działa poprzez organizowanie i zbieranie ważnych danych dotyczących doświadczenia klienta. Obejmuje cztery podstawowe obszary: CustomerXM, ProductXM, EmployeeXM i BrandXM.

Synergia z SAP SuccessFactors

Rozwiązanie SAP SuccessFactors od zawsze gromadzi dane z tych obszarów, a od niedawna – dzięki wykorzystaniu możliwości narzędzi z rodziny Qualtrics, daje szansę nie tylko prawidłowego diagnozowana doświadczeń i odczuć pracowników, ale także możliwość rozbudowanej analityki i budowania skutecznych strategii pozwalających zmniejszyć experience gap między odczuciami pracowników i wyobrażeniami pracodawcy.

Dane z SAP SuccessFactors, uzupełnione i skorelowane z danymi od pracowników (np. ankiet z Qualtrics), przepuszczone przez narzędzie analityczne SAP Analytics Cloud pozwalają m.in. zidentyfikować źródła problemów w organizacji. Podajmy przykład. Obserwujemy wzrost kosztów HR. Okazuje się, że jest on związany z wysoką rotacją i kosztami rekrutacji. Informacja z obszaru employee experience dostarcza wiedzy o powodach odejść pracowników z różnych grup (możemy analizować według wybranych parametrów, np. staż pracy, przypisanie organizacyjne, płeć, wiek itp.). Qualtrics wskaże, że powodem odejść może być na przykład problem w komunikacji z menedżerami i brak jasno określonych zasad i ścieżek awansu.

Przedstawiamy wybrane funkcjonalności rozwiązania Qualtrics, które w synergii z platformą SAP SuccessFactors, służącą do wydajnego i wielowymiarowego zarządzania obszarem HR, pozwalają mierzyć i ulepszać employee experience pracowników.

Michał Okła, HCM Senior Presales Specialist, SAP Polska

Zbieraj informacje, zarządzaj doświadczeniami

Rynek zna wiele rozwiązań pozwalających na zbieranie informacji zwrotnej od pracowników. Tym, co czyni Qualtrics unikatowym narzędziem, jest łączenie informacji zwrotnej z wielu obszarów organizacji (pracowników, klientów czy kontraktorów) z analityką, pozwalającą zrozumieć te niejednokrotnie olbrzymie ilości danych. Tak przygotowana informacja jest dla naszych klientów podstawą do działań mających na celu rozwój biznesu. Qualtrics pomaga wskazać odpowiednie działania, określić narzędzia, jak również określić priorytety prowadzące do zmiany. Ten fakt czyni ofertę Qualtrics jedynym tak kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania doświadczeniami na rynku.

Michał Okła, HCM Senior Presales Specialist, SAP Polska

Priorytety, działania, analizy

W widoku podsumowań Qualtrics zbiera wszelkie informacje pochodzące od pracowników, a następnie prezentuje je menedżerom (przełożonym, HR) zagregowane w różnych wymiarach. Możemy m.in. identyfikować zagadnienia wymagające korekty w perspektywie całej firmy, wybranego obszaru lub zespołu. System wskaże kilka priorytetowych obszarów wymagających wnikliwej oceny i poprawy. Z tego miejsca możliwe jest przejście do konkretnych funkcjonalności Qualtrics czy SuccessFactors, w których system zaproponuje konkretne działania. Jeśli np. zdiagnozowanym problemem jest brak informacji zwrotniej dla pracowników, Qualtrics zasugeruje zaplanowanie w narzędziu SF Continous Performance działań, np. spotkania z menedżerami/kierownikami w celu omówienia ankiet i zaplanowania rozwiązań zwiększających satysfakcję pracowników w tym aspekcie.

Na tym poziomie można załączać wskazówki dla menadżerów lub odniesienia (linki) do materiałów edukacyjnych, prezentacji, wykładów ekspertów, artykułów itp.

System pokazuje nam także, jaki wpływ na wynik oceny mają poszczególne obszary zdefiniowane jako priorytetowe. Zidentyfikowane przez system priorytety mogą być różne dla różnych menedżerów i obszarów firmy.

Rozwiązanie pozwala na głębokie drążenie danych. Możemy zejść do poziomu ocen wystawianych poszczególnym menedżerom w wybranych obszarach zarządzania, a następnie odnieść je do danych historycznych, by obserwować trendy i ewentualnie efekty działań naprawczych (widok Heat Map).

Qualtrics czyta ankiety

Ankiety zawierające swobodne wypowiedzi pracowników to nieocenione źródło wiedzy, zarówno „twardych” faktów, jak i zapisanych między wierszami informacji „miękkich”, o odczuciach i wrażeniach. Tyle że dotychczas brakowało możliwości, by móc uzyskać szybki dostęp do tych danych i odpowiednio je interpretować.

Funkcjonalność Qualtrics Text Analytics, wykorzystując algorytm opracowany przez Googla, analizuje język naturalny wypowiedzi, uwzględniając zarówno odpowiedź, jak i kontekst pytania. Potrafi ocenić odczucia pracownika, klasyfikując wypowiedź jako pozytywną, negatywną lub neutralną.

Algorytm wskazuje także te aspekty, które są najczęściej poruszane w wypowiedziach pracowników
(bada frekwencję ocen i poszczególnych opinii, wypowiedzi w grupach badanych pracowników itp.). Wpisanie konkretnego słowa kluczowego w wyszukiwarkę narzędzia pozwoli nam dotrzeć do konkretnych wypowiedzi pracowników (cytaty z ankiet) na dany temat. Rozwiązanie daje możliwość analizowania danych pod kątem negatywnych, neutralnych lub pozytywnych odpowiedzi.

To duże pole do popisu dla menedżerów HR, ale także dla menedżerów obszarów, którzy mają dostęp do zanonimizowanych danych i na ich podstawie mogą dokonać analizy stylu zarządzania – swojego czy też kierowników niższego poziomu – i wdrożyć programy korygujące. Qualtrics zapewnia pełną anonimizację danych pracowników wypełniających ankiety.

Na marginesie warto dodać, że firma Google, która opracowała algorytm do analizy języka naturalnego, z powodzeniem wykorzystuje go u siebie. Od lat jest liderem w badaniu i ulepszaniu employee experience, dzięki czemu utrzymuje się w czołówce najbardziej pożądanych pracodawców.

SAP Qualtrics – zarządzanie employee experience

Qualtrics – ogólny kokpit menedżera

Summary – Qualtrics identyfikuje priorytetowe obszary do poprawy employee experience

Rozwiązanie podpowiada działania w zidentyfikowanych priorytetowych obszarach do poprawy

Rozwiązanie podpowiada działania w zidentyfikowanych priorytetowych obszarach do poprawy

Heat Map

Text Analysis – analiza języka naturalnego, frekwencja tematów i klasyfikacja wypowiedzi wg nacechowania emocjonalnego

Text Analysis – chmura tagów, wyszukiwanie opinii pracowników po słowie kluczowym

Action Planning

Zgromadzona i prezentowana w różnych przekrojach Qualtricsa wiedza o doświadczeniach pracownika to dobry punkt wyjścia do planowania działań korygujących. Służy temu funkcjonalność Action Planning.

Menedżer HR, który chce wdrożyć plan naprawczy, definiuje go w rozwiązaniu, określając cele, planując działania w czasie, określając etapy pośrednie, osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania, metody pomiaru osiągnięcia założonych celów itp. Może też na bieżąco śledzić realizację planu.

O-data i X-data

Połączenie możliwości Qualtricsa z SAP SuccessFactors – to rewolucyjne powiązanie danych operacyjnych (np. o przypisaniu organizacyjnym, rotacji, kierowniku, liczbie odrzuconych ofert pracy) z danymi o odczuciach pracowników (czyli danymi trudno kwantyfikowalnymi, subiektywnymi, ulotnymi).

Korelacja tych danych pomoże wreszcie wyjaśnić wiele zjawisk czy problemów organizacyjnych, które były niezrozumiałe dla menedżerów, a ich wyjaśnienie było albo błędne albo oparte na intuicyjnych przesłankach, niemających poparcia w twardych danych.

Dlaczego wzrosła nam rotacja? Dlaczego zespół A jest znacznie wydajniejszy od zespołu B? Dlaczego notujemy tak duży procent odrzucenia naszych ofert pracy? – Qualtrics daje odpowiedzi na te pytania, oparte na twardych danych i mierzalnych parametrach. Na podstawie bogatej bazy wiedzy wskazuje także hierarchię ważności zidentyfikowanych problemów. Może też sugerować działania, jakie należy podjąć w celu ich rozwiązania.