Monitoring towarów wrażliwych w SAP | SAP SENT | All for One Poland

All for One SENT

Integracja SAP i SENT dla towarów wrażliwych

Wymagania ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów nakładają na przedsiębiorców obowiązek przesyłania danych o przewozie „towarów wrażliwych” do systemu SENT. Oznacza to konieczność dostosowania firmowych systemów SAP. All for One Poland oferuje i rozwija pakiet gotowych funkcji, które umożliwiają generowanie treści zgłoszeń i wysyłki do systemu SENT.

Pakiet All for One SENT to rozszerzenie systemu SAP, wraz z dostosowaniem do specyficznych procesów firmy, zapewniające spełnienie nowych wymogów prawnych. Istotą rozwiązania jest zebranie i przygotowanie danych oraz przesłanie zgłoszenia do systemu SENT, zgodnie z procedurą komunikacyjną określoną przez Ministerstwo Finansów.

Kogo dotyczy obowiązek przesyłania danych do SENT

Obowiązek dotyczy licznej grupy podmiotów, zaangażowanych w przewozy towarów tzw. „wrażliwych” po drogach publicznych i krajowej sieci kolejowej:

 • dotyczy przewozu paliw, alkoholu całkowicie skażonego, suszu tytoniowego oraz olejów roślinnych (w ilościach przekraczających 500 kg lub 500 l)
 • zarówno wysyłających i odbierających towar, jak i przewoźników

Szczegółowe informacje, w tym aktualny wykaz towarów objętych systemem monitorowania: https://puesc.gov.pl/e-przewoz

Pakiet All for One SENT - zawartość

SENT Generator to część rozwiązania działająca w systemie SAP , która generuje treść zgłoszeń SENT zgodnie z wytycznymi Krajowej Administracji Skarbowej, określonymi w ustawie.

W ramach systemu ERP definiujemy mechanizmy kwalifikujące dokumenty do zgłoszenia. Zadanie to jest częścią analizy oraz dostosowań systemu. Następnie dane dokumentów są agregowane i konwertowane do formatu wymaganego w komunikacji elektronicznej z systemem SENT. Przed wysłaniem zgłoszenia dane można przejrzeć w dedykowanej do tego celu konsoli administratora. Z poziomu tej konsoli użytkownik ma możliwość wysłania zgłoszeń oraz przeglądania ich statusów.

All for One SENT Generator pozwala na:

 • zarządzanie listą towarów wrażliwych (tabela);
 • zbieranie danych transakcyjnych (wysyłek oraz zamówień) z SAP;
 • generowanie komunikatów XML i wstępną walidację danych zgłoszenia
 • odbiór i przechowanie „numeru przewozu” nadawanego przez SENT
 • centralną administrację zgłoszeniami poprzez wykorzystanie konsoli administratora
 • śledzenie statusów komunikatów
 • archiwizację komunikatów XML
 • raportowanie i przeszukiwanie w archiwum

Aplikacja internetowa All for One SENT Transfer służy do transferu i sprawdzania statusu wysyłki zgłoszeń do systemu SENT oraz informowania innych podmiotów odpowiedzialnych (kontrahentów).

Komponent poza systemem SAP, który integruje się z Generatorem, jak i innymi systemami ERP (nie tylko SAP). Odpowiada on za transfer i sprawdzanie statusu zgłoszeń do systemu SENT, zarówno poprzez podstawowy interfejs Web-service jak i e-mail (w przypadku awarii platformy PUESC/SEAP, na której działa system SENT, podmioty są zobligowane do wysyłania zgłoszeń tym kanałem). Ponadto zapewnia wysłanie numerów referencyjnych (kluczy) drogą e-mailową do stron zgłoszenia (przewoźników, odbiorców).

All for One SENT Transfer pozwala na:

 • pobranie danych do wysyłki (formularzy SENT) z dowolnego systemu IT, który wysyła dane poprzez interfejs SOAP web-service (np. SAP ERP, SAP Business One itd.), m.in. z aplikacji All for One SENT Generator działającej w systemie SAP;
 • wysyłkę do systemu SENT (platformy PUESC/SEAP) poprzez interfejs SOAP web-service;
 • w przypadku awarii platformy PUESC/SEAP wysyłanie e-maili z formularzami (wymóg określony w ustawie) na adres e-mail platformy PUESC/SEAP (puesc@mf.gov.pl);
 • sprawdzanie statusu zgłoszeń;
 • powiadomienia e-mailowe do adresata oferty z numerami referencyjnymi (kluczami);
 • dodatkowo: powiadomienia SMS-owe do kontrahentów adresata oferty (przewoźników, podmiotów odbierających).
 • Usługa dostosowania All for One SENT do specyfiki firmy – w tym określenie zakresu niezbędnych modyfikacji systemowych, które pozwolą na zautomatyzowanie zbierania danych o wysyłkach i napełniania struktury z danymi zgłoszeń.
 • Usługa integracji aplikacji All for One SENT z systemami informatycznymi kontrahentów klienta (przewoźników, podmiotów odbierających) poprzez interfejs Web-service oraz powiadomienia SMS z numerem referencyjnym (kluczem) zgłoszenia.

Usługa wsparcia producenckiego All for One SENT z miesięczną pulą godzin wsparcia. W jej ramach zapewniamy prawo do aktualizacji oraz naszego supportu.

Architektura rozwiązania

//

Jak działa All for One SENT

Zobacz nagranie z webinara prezentującego nasze rozwiązanie.

Przepisy prawne - szczegóły

31 marca 2017 roku Prezydent RP podpisał ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Tzw. pakiet przewozowy ma być narzędziem do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie handlują m.in. paliwami płynnymi, olejami roślinnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym bądź wyłudzają podatek od towarów i usług. 3 kwietnia ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Ustawa określa obowiązki podmiotu wysyłającego i odbierającego, przewoźnika oraz kierowców, dotyczące drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialności za ich naruszenie. Przede wszystkim jest to konieczność zgłoszenia przewozu towarów, które wiążą się z wysokim ryzykiem oszustw podatkowych (chodzi o „towary wrażliwe”), a także uzupełniania i aktualizacji danych w zgłoszeniu.

Zgłoszeniu nie podlega przewóz tych towarów w: przesyłkach pocztowych, objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS, czy produktów, które są przedmiotem obrotu towarowego z państwami trzecimi i są zgłoszone do procedury celnej albo powrotnego wywozu, z wyłączeniem towarów dopuszczonych do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej.

 • Podmiot wysyłający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, dokonującą dostawy, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu.
 • Podmiot odbierający  – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Przewoźnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, wykonująca przewóz towarów.

Na każdy z podmiotów nałożono określonego rodzaju obowiązki. Więcej na ten temat: https://puesc.gov.pl/e-przewoz

Na potrzeby realizacji postanowień ustawy został utworzony rejestr zgłoszeń SENT, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Ma on za zadanie umożliwiać dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną. Dzięki niemu możliwe będzie niezwłoczne przesyłanie wymaganych ustawą danych, co nie wpłynie na płynność obrotu towarami wymienionymi w ustawie.

Dostęp podmiotów do tego rejestru, w celu przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów następuje za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC lub SEAP) znajdującej się pod adresem https://puesc.gov.pl.

Przepisy ustawy przewidują kary za ich nieprzestrzeganie.

W przypadku niedokonania zgłoszenia przez przewoźnika lub stwierdzenia, że towar nie odpowiada parametrom wskazanym przez przewoźnika w zgłoszeniu, na przewoźnika nakładana będzie kara pieniężna w wysokości 20 000 zł. Dodatkowo, gdy przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane, o których mowa w art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3, także na przewoźnika nakładana będzie kara pieniężną w wysokości 5000 zł.
Ponadto w przypadku, gdy przewoźnik nie wykona obowiązku aktualizacji danych w zgłoszeniu lub zgłosi dane niezgodne ze stanem faktycznym, inne niż dotyczące towaru, będzie podlegał każe pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

Istotnym elementem całego systemu będzie numer referencyjny, który powinien otrzymać przewoźnik przed rozpoczęciem przewozu. Z przewozem bez tego numeru też wiąże się grzywna. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli rozpoczęcia przewozu towaru przez kierującego bez numeru referencyjnego, bez dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu przesunięcia międzymagazynowego, kierujący podlegać będzie karze grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł.

Polecana oferta

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com