Standardy pracy | All for One Poland

Standardy pracy

Partnerska relacja

Podstawową zasadą All for One Poland jest partnerskie podejście w relacjach z Klientami.

Doradzamy Klientowi przy wyborze strategii projektowej, służymy wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań IT i wykorzystaniu dobrych praktyk biznesowych. Naszym celem jest przedstawienie takiego podejścia do projektu, który umożliwi osiągnięcie celów biznesowych przy minimalnym ryzyku projektowym. Uważamy, że projekt SAP jest wspólnym przedsięwzięciem Klienta i All for One Poland. Stąd ofertę na usługi All for One Poland przygotowujemy w sposób zindywidualizowany – jako efekt wspólnej pracy obydwu stron i punkt wyjścia do dalszych działań.

W naszych projektach kładziemy szczególny nacisk na transfer wiedzy do pracowników Klienta podczas konsultacji i szkoleń. Naszym celem jest, aby Klient stał się prawdziwym właścicielem rozwiązania – mogąc je samodzielnie utrzymywać i rozwijać.

W realizacji przedsięwzięć wdrożeniowych i usług outsourcingowych bazujemy na:

 • autorskiej metodyce wdrożeniowej Go Forward
 • światowych standardach jakościowych zgodnych z ISO 27001, ISO 20000

System Zarządzania Usługami IT (ISO 20000 / ITIL)

All for One Poland (do 2017 BCC) posiada System Zarządzania Usługami IT zgodny z normą ISO 20000 (ITIL).

Standard zarządzania usługami IT ISO 20000 daje konkretne wytyczne, jak efektywnie obsługiwać zgłoszenia od klientów, reagować na incydenty czy rozwiązywać problemy. Norma definiuje zbiór najważniejszych procesów IT – m.in. zarządzanie i raportowanie poziomu usług, zarządzanie dostępnością, pojemnością oraz ciągłością działania, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, budżetowanie i rozliczanie kosztów IT, zarządzanie konfiguracją i zmianą oraz relacjami z otoczeniem, czyli klientami i dostawcami.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001)

W świadczeniu usług outsourcingu IT i serwisu SAP All for One Poland (do 2017 BCC) opiera się na Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnym z normą ISO 27001. Jest to najbardziej restrykcyjna norma, wskazująca wymagania w zakresie poufności, integralności i dostępności informacji.

Standard ISO 27001 obejmuje całość zagadnień związanych z ochroną tworzonych, przechowywanych i przetwarzanych w firmie informacji. Jego celem jest weryfikacja i wzmocnienie zabezpieczeń z uwzględnieniem źródeł zagrożeń, jakimi mogą być ludzie, procesy biznesowe i technologie. Standard ten wpisuje się w procedury związane z budowaniem Planów Ciągłości Działania (Business Continuity Planning), które umożliwiają sprawne reagowanie na sytuacje kryzysowe, a nawet nieprzewidywalne katastrofy, takie jak np. pożar, powódź czy katastrofa budowlana.

Standard ochrony przechowywanych danych (ISO 27018)

Certyfikat ISO 27018 posiadają rozwiązania autorskie All for One Poland (do 2017 BCC), oferowane w chmurze jako SaaS (Software as a Service).

Certyfikat ISO 27018 stanowi niezależną gwarancję bezpieczeństwa i poufności danych klientów, przechowywanych w aplikacjach. Norma ISO 27018 dotyczy takich procesów jak: system tworzenia i utrzymania kopii zapasowych danych, szyfrowanie danych, zarządzanie zmianami w aplikacjach, rejestracja aktywności użytkowników i administratorów, zarządzanie kontami użytkowników i ich uprawnieniami.

Skuteczność sprawdzona w setkach projektów

All for One Poland prowadzi wdrożenia SAP wg autorskiej metodyki wdrożeniowej Go Forward, pozwalającej wypracować optymalne dla danego Klienta rozwiązanie biznesowo-informatyczne, w oparciu o indywidualne podejście do jego potrzeb oraz o doświadczenie All for One Poland.

Czym jest metodyka wdrożeniowa?
Metodyka to ściśle określone procedury działań opisujące krok po kroku proces wdrożenia systemu SAP. Biorąc pod uwagę złożoność projektów wdrożeniowych (od kilkunastu do kilkudziesięciu osób zaangażowanych w kilku-kilkunastomiesięczne przedsięwzięcie, decydujące o sposobie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa), konieczne jest uporządkowanie procesu i utrzymanie formalnych ram, pozwalających na stałą kontrolę: czy kierunek prac i osiągane produkty cząstkowe są zgodne z wymaganiami Klienta.

Fundamenty metodyki wdrożeniowej All for One Poland
Metodyka Go Forward została wypracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenia All for One Poland w realizacji projektów SAP. Go Forward bazuje na światowych standardach zarządzania projektami, zdefiniowanych przez organizację Project Management Institute (PMI), a także na wymaganiach związanych z obowiązującymi w All for One Poland systemami zarządzania: jakością, bezpieczeństwem informacji i usługami IT (certyfikaty ISO 27001, ISO 20000).

Zawartość

Metodyka wdrożeniowa Go Forward zawiera m.in. następujące elementy:

 • procedury działań (co, kto, kiedy, jak i dlaczego wykonuje w każdej fazie projektu)
 • formularze wzorcowe (dla dokumentacji przebiegu wdrożenia),
 • narzędzia projektowe (m.in. dla zarządzania dokumentacją projektową, modelowania procesów biznesowych, zarządzania zmianami programów, migracji danych z systemów źródłowych),
 • przykłady rozwiązań wzorcowych (baza wiedzy i doświadczeń z wdrożeń zrealizowanych przez All for One Poland).

Co wyróżnia Go Forward?

Metodyka Go Forward wyróżnia się całościowym spojrzeniem na cykl życia systemów IT wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem Klienta. Spojrzenie to obejmuje sprawne wdrożenie systemów, ich efektywne użytkowanie, utrzymanie oraz rozwój.

W metodyce Go Forward wykorzystujemy unikalne elementy:

 • zaangażowanie organizacji serwisowej All for One Poland, pracującej według standardów ITIL,
 • koncepcja rozwiązania oparta o graficzny model procesów, zgodny ze standardem BPMN,
 • wirtualne środowisko pracy – portal MS SharePoint.

Zaangażowanie organizacji serwisowej All for One Poland
Oprócz konsultantów wdrożeniowych, w wybranych pracach projektowych uczestniczą konsultanci serwisowi All for One Poland, nabywając wiedzę o rozwiązaniu przygotowywanym dla klienta. Dzięki temu klient podczas startu produkcyjnego i bezpośrednio po nim korzysta ze wsparcia organizacji serwisowej All for One Poland, pracującej według standardów ISO 20000 i kodeksu dobrych praktyk opisanych w bibliotece ITIL.
Start produkcyjny przebiega sprawniej, podczas startu i po nim użytkownicy nowego systemu mogą się bardziej skoncentrować na swoich zwykłych obowiązkach. Udział konsultantów serwisowych All for One Poland we wdrożeniu pozwala też na płynne przejście do efektywnej obsługi serwisowej (stałego wsparcia użytkowników SAP), bez konieczności dodatkowego transferu wiedzy.

Koncepcja rozwiązania oparta o graficzny model procesów
Podczas tworzenia koncepcji rozwiązania SAP posługujemy się standardem BPMN (Business Process Modeling Notation), który w postaci graficznej odzwierciedla wzorcowe i projektowane procesy. Punktem wyjścia są procesy wzorcowe, przedstawione w postaci czytelnych diagramów. Praca nad koncepcją polega na ich weryfikacji i adaptacji. Użycie zrozumiałej dla wszystkich formy graficznej pozwala osiągnąć lepszy efekt: docelowe rozwiązanie jest lepiej dopasowane do potrzeb firmy, zaś dzięki wykorzystaniu predefiniowanych wzorcowych procesów zespoły wdrożeniowe mogą się skupić na optymalizacji biznesu. Wypracowana podczas wdrożenia baza procesów może zaś służyć jako podstawa do procesowego zarządzania firmą.

Wirtualne środowisko pracy projektowej
Uczestnikom projektu udostępniamy portal projektowy, przygotowany w środowisku MS SharePoint. Tworzy on wirtualne środowisko pracy osób zaangażowanych w projekt – mają oni stały, z każdego miejsca na świecie, dostęp do dokumentów projektowych oraz aktualnych informacji o statusie i postępie prac. Dzięki użyciu portalu prace wdrożeniowe są realizowane sprawniej, a uczestnicy projektu mogą skoncentrować się na pracy nad lepszymi efektami projektu. Dzięki doświadczeniom All for One Poland przy definiowaniu projektów w portalu projektowym można wykorzystać wzorce zawierające wspólne dla różnych projektów elementy (np. struktura projektu, wykaz dokumentów, listy, raporty).

Fazy projektu

Proces wdrażania systemów SAP według metodyki Go Forward składa się z następujących kolejno, opisanych poniżej faz. Po każdej fazie Klient otrzymuje produkty cząstkowe, które łącznie pozwalają na uruchomienie nowego systemu w przedsiębiorstwie.

Faza 0 Analiza przedwdrożeniowa
Początkowa faza ma na celu ustalenie ogólnych ram projektu: zakresu, harmonogramu i budżetu. Wyznaczone osoby ze strony Klienta i All for One Poland uczestniczą w spotkaniach, które stopniowo doprecyzowują zakres funkcjonalny i organizacyjny systemu, który spełni wymagania firmy. Na tej podstawie All for One Poland przygotowuje ofertę wdrożenia systemu SAP, zawierającą wszystkie istotne założenia dla dalszych faz projektu.
Produkt fazy: Oferta, Umowa wdrożenia systemu

Faza 1 Przygotowanie projektu
W tej fazie definiuje się szczegółowo projekt wdrożeniowy oraz metody pracy w projekcie (regulamin pracy, regulamin szkoleń, dokumentowanie, raportowanie statusu, ewidencjonowanie i rozliczanie prac, korzystanie z zasobów itp.)
Produkt fazy: Karta projektu, Regulamin projektu

Faza 2 Projektowanie koncepcyjne
W tej fazie prowadzone są szkolenia pracowników Klienta z zakresu rozwiązań SAP oraz opracowana jest Koncepcja wdrożenia – dokument opisujący jak w systemie informatycznym zostaną zaimplementowane procesy biznesowe Klienta.
Produkt fazy: Koncepcja wdrożenia (blueprint)

Faza 3 Realizacja prototypu
W trzeciej fazie na podstawie koncepcji wdrożenia, poprzez parametryzację ustawień systemu, przygotowany zostaje tzw. prototyp systemu. Prototyp poddawany jest testom w ramach poszczególnych funkcjonalności oraz testom integracyjnym całego systemu, sprawdzającym jego prawidłowe funkcjonowanie.
Produkt fazy: Prototyp systemu SAP

Faza 4 Przygotowanie do pracy
W fazie czwartej użytkownicy końcowi szkoleni są z funkcji wykonywanych w systemie. System SAP jest też napełniany rzeczywistymi danymi, z obecnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa (lub innych źródeł danych).
Produkt fazy: System produkcyjny

Faza 5 Start i eksploatacja
W tej fazie – po starcie produkcyjnym systemu – wspierani są użytkownicy końcowi w trakcie pierwszych dni swojej pracy. Następuje też optymalizacja ustawień technicznych systemu.
Produkt fazy: Bieżąca eksploatacja systemu SAP

Udostępnij
Drukuj:
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com